REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI „LAMOROŻEC Z KOLOROWANKĄ”

§ 1: Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Magiczna Przedsprzedaż” (dalej: Promocja). jest AdRebellion sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 1 a, kod pocztowy 93-115 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000732020, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7282830287, REGON: 38024898400000 (dalej: Organizator). 
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego funkcjonującego pod adresem: http://lamorozce.com/
 3. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. do konsumentów (dalej: Klienci). 

§ 2: Zasady Promocji

 1. Promocja obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 r. od godziny 12.00 do dnia 10 lutego 2019 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasu asortymentu promocyjnego. 
 2. Promocja prowadzona i dostępna jest za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: http://lamorozce.com/ (dalej Sklep Internetowy).
 3. W ramach Promocji Klient dokonujący w okresie trwania Promocji zakupu jednej maskotki Lamorożca nabywa w cenie pomniejszonej o 1 grosz także Kolorowankę – komiks (książeczka w formacie 206 x 285 cm, 24 strony, w twardej, laminowanej okładce powlekanej folią błysk, gramatura papieru 190 g.  Kolorowanka – komiks oraz rabat 1 grosz stanowią łącznie Pakiet Promocyjny, który nie podlega rozdzieleniu. Wartość kolorowanki to 24,99 zł brutto.
 4. Minimalna wartość zamówienia objętego Promocją to 69  zł brutto.
 5. Pakiet Promocyjny zostanie dodany do zamówienia po wpisaniu kodu "KOMIKS", bez konieczności dodawania do koszyka Kolorowanki – komiksu. Własnoręczne dodanie Kolorowanki-komiksu do koszyka jest równoznaczne z wolą zakupu i powoduje postanie po stronie Kupującego obowiązku zapłaty pełnej ceny Kolorowanki – komiksu. Powyższe nie powoduje utraty prawa do otrzymania darmowej kolorowanki.

Przykład: Do koszyka dodano maskotkę Lamorożca oraz Kolorowankę – komiks. Klient zobowiązany jest do zapłaty 69,90 zł za maskotkę, 24,99 zł za Kolorowankę – komiks, łącznie 94,89 zł. Klient otrzyma maskotkę Lamorożca, dwie Kolorowanki – komiks (jedną w ramach Pakietu Promocyjnego, jedną w ramach zamówienia) oraz naklejki. 

 1. Pakiet Promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę ani zniżkę. 
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3: Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: http://lamorozce.com/strona/promocja
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeśli taka konieczność wyniknie z okoliczności niezależnych od Organizatora. Do okoliczności takich należy w szczególności:
 3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem lub w niniejszym Regulaminie;
 4. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego wydanych względem Organizatora, która wpływa na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem lub w niniejszym Regulaminie;
 5. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
 6. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną niezwłocznie opublikowane poprzez zamieszczenie aktualnej treści Regulaminu (po wprowadzeniu zmian) na stronie internetowej podanej w § 3 ust. 1. 
 7. Reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać Organizatorowi pod adresem sklep@lamorozce.com. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpoznawane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. 
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. W przypadku odstąpienia przez Klienta od całości umowy w trybie art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) zwrotowi podlega cały zakupiony towar wraz kolorowanką promocyjną. Jeśli Klient odstępuje jedynie od części zamówienia, Klient uprawniony jest do zachowania promocyjnej kolorowanki wyłącznie, jeśli nie odstępuje od zakupu co najmniej jednej maskotki Lamorożca.

Przykład: 

 1. Kupując jedną maskotkę Lamorożca odstępując od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu maskotki Lamorożca oraz kolorowanki.
 2. Kupując dwie maskotki Lamorożca odstępuje od zakupu jednej z nich, Klient zobowiązany jest do zwrotu jedynie maskotki Lamorożca bez promocyjnej kolorowanki. 
 3. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego, przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. 

Łódź, dnia 1 luty  2019 r. 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów